FNs barnekonvensjon krever at fengsling av barn kun kan brukes som aller siste utvei, når alt annet er prøvd. Eventuelle opphold i fengsel skal være så kort som mulig. FNs barnekonvensjon har krav om at barn ikke skal fengsles sammen med voksne, og har en rekke krav til hvordan barn skal behandles dersom de er i fengsel.

Barn som har vært i fengsel forteller at de har vært redde, ensomme og lærer mye om kriminalitet fra andre innsatte. Det vil tjene mot sin hensikt å fengsle barn som trenger å lære seg trygghet, fellesskap og hvordan de på best mulig måte kan leve sine liv uten å ty til kriminalitet. Det er kjent at barn trenger trygghet fra stabile voksne over tid for å selv kunne utvikle seg til å bli trygge voksne. Dette vil de ikke få under et fengselsopphold.

FO-Studentene mener at barn aldri skal måtte fengsles, uansett årsak. Alternativer må sikres og ivaretas på en slik måte at fengsling unngås. Sosialfaglige tiltak vil kunne tilby gode alternativer til barn som trenger spesiell oppfølging, også når det gjelder asylsøkere. Barneombudet og Sivilombudsmannen har meldt sin bekymring over det økende antallet barn som blir innesperret på mottak uten at noe skjer.

Utlendingsloven regulerer ikke fengsling av barn og barnefamilier. Den henviser til straffeprosessloven. Lovgivningsteknikken fører til vilkårlig lovanvendelse, og at utenlandske barn diskrimineres og får svake rettigheter ved frihetsberøvelse.

FO-Studentene:

  • Krever at politikerne søker fagkunnskap der den finnes for å sikre gode løsninger for barn som trenger spesiell oppfølging og omsorg

  • Krever at Norge støtter den internasjonale forpliktelsen om å aldri fengsle barn