I en undersøkelse utført av SSB, kommer det fram at 25% av studenter i Norge svarer at de har en funksjonsnedsettelse. Hver femte student med funksjonsnedsettelse anser den som en begrensning i studiene. På mange områder møter studenter med nedsatt funksjonsevne flere utfordringer enn funksjonsnormative studenter. Ulike funksjonsnedsettelser, ulik tilrettelegging og ulike krav for studiet fører til variabler mellom utfordringene som møtes.

Proba har utført en undersøkelse, på oppdrag fra Bufdir, hvor det vises at studenter med funksjonsnedsettelser møter både fysiske, pedagogiske og digitale utfordringer. Dette fører til at de må jobbe hardere enn funksjonsnormative medstudenter, og at studieprogresjonen forsinkes. Ved bedre tilrettelegging ville disse forskjellene ha blitt redusert.

Bufdir skriver «Barrierer i høyere utdanning kan reduseres gjennom tilrettelegging ved lærestedet». Mangel på universell utforming er et problem som allerede er godt belyst, om enn ikke godt nok utredet og ordnet opp i. Nesten 75% av studentene oppgir at de ikke fikk informasjon om tilrettelegging eller hjelpemidler fra studiestedet ved studiestart. FO-studentene krever at studiestedene skal informere om hva som er mulig av tilrettelegging, og følge opp studentene dette er aktuelt for. Studiestedene må ta større ansvar for å sikre at studenter med usynlige funksjonsnedsettelser blir gitt en tilrettelagt studiehverdag.

Eksamener og egenstudier oppleves utfordrende for mange. Det gjør også forelesningssituasjoner og innleveringer. Digitale plattformer brukes i økende grad i de fleste studier, og for mange er dette til hjelp. Likevel oppgir 20% av de som svarte på undersøkelsen, at de opplever digitale læremidler som en barriere for deres læring. 10% oppgir utfordringer tilknyttet digitale læring- og analyseverktøy. Samt opplever 10% bruk av nettsider for opplæring, og til kommunikasjon mellom studenter og ansatte, som en utfordring.

Med dette ser vi at en stor andel av studentene med usynlige funksjonsnedsettelser som for eksempel ADHD, psykiske lidelser, neuroutypiske og lignende, opplever en digitalisering av utdanningen sin som en utfordring. Dermed kan vi fastslå at en universell utforming ved å tilby det meste digitalt, ikke er holdbar for å omfavne alle studenter.

FO-Studentene krever at:

  • Studiestedene må ta større ansvar for å sikre at studenter med usynlige funksjonsnedsettelser blir gitt en tilrettelagt studiehverdag.
  • Studiestedene skal informere om hva som er mulig av tilrettelegging, og følge opp studentene dette er aktuelt for, slik at ansvaret ikke legges på hver enkelt student.