Engasjementet blant frivillige i Norge har vært stort i forbindelse med flyktningkrisen vi har sett i høst. Regjerningen følger ikke opp dette engasjementet. Regjeringen vier liten oppmerksomhet til forpliktelsene Norge har etter FNs flyktningkonvensjon. Sammen med Verdenserklæringen om menneskerettigheter gir flyktningkonvensjonen personer som er forfulgt, eller som er i fare på grunn av krig og konflikt, rett til å søke om asyl i et annet land. Når vi tar imot flyktninger og asylsøkere handler det om rettigheter og plikter, ikke frivillighet og veldedighet.

FO-studentene støtter en verdig flyktning- og asylpolitikk. Vi mener at alle flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge har rett til god omsorg, individuell oppfølging og behandling. Barn og enslige mindreårig asylsøkere trenger særlig oppmerksomhet. En god og trygg barndom er en rettighet som barn har, og det er en plikt statene har etter FNs barnekonvensjon. Norge har ratifisert Barnekonvensjonen og har plikt til å følge den. Innvandringspolitiske hensyn viser seg likevel i praksis å stå i veien for barns rettigheter.

FO-studentene mener også at regjeringen snarest må:

  • Bevilge ekstra midler som sikrer rask saksbehandling, med et særlig fokus på sårbare grupper som enslige mindreårige og barnefamilier
  • Sikre ansatte med sosialfaglig kompetanse hos politiets utlendingsenhet (PU)
  • Opprette flere mottak i offentlig regi
  • Styrke bemanning i mottak for enslige mindreårige asylsøkere fra 15-18 år, og ansette flere med sosialfaglig kompetanse.
  • Forbedre retningslinjer og styrke tilsyn av asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år.

På lengre sikt krever FO-studentene at regjeringen må:

  • Styrke forutsetningene for integrering ved å korte ned ventetiden før asylintervjuet.
  • Gi rett til norskopplæring på et tidligere tidspunkt, samt arbeid og/eller aktivitet i mottak.
  • Tillate selvbosetting.
  • Avslutte ordningen med midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige flyktninger. Det er vanskelig å hjelpe barn som lever i konstant frykt for den dagen de fyller 18 år og kan bli sendt ut av Norge.
  • Sørge for at alle enslige mindreårige asylsøkere opp til 18 år skal være barnevernets ansvar, og alt arbeidet med barna skal hjemles i barnevernloven.