Høsten 2017 startet regjeringen med å utarbeide nasjonale retningslinjer for de enkelte grunnutdanningene i helse- og sosialfag. I første omgang gjelder det de utdanningene som i dag har rammeplaner slik som barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanning.

Praksis og ferdighetstrening er svært viktig for å utdanne kompetente og gode sosialarbeidere. Gjennom praksis og ferdighetstrening får man en unik mulighet til å bygge opp broene mellom teori og praksis, man får muligheten til å oppøve seg ferdigheter som ikke kan læres gjennom en bok, og man får muligheten til å koble teorien opp mot praksisfeltet. Universitets- og høgskolerådets praksisprosjekt sin rapport «kvalitet i praksisstudier» rapporterte om stor variasjon i type og omfang av praksisstudier, som i svært liten eller ingen grad er faglig og pedagogisk begrunnet.

§3 i forskriften om felles rammeplan legger også premisser for praksisstudier. Her mener FO-studentene at regjeringen er vage på hvordan man skal sikre kvalitet og relevans i praksis. Regjeringsutvalget ser i liten grad ut til å ha tatt hensyn til de problemstillinger praksisrapporten skisserer. Regjeringen legger svært få konkrete krav til samarbeidet mellom praksisstedene og utdanningsinstitusjonene. FO-Studentene mener også at det er feil at det skal kunne åpnes for at man i praksis kan ha veileder uten samme fagbakgrunn som studenten og uten veilederkompetanse.

FO-Studentene krever at:

  • Det skal tilstrebes at praksisveileder har samme utdanning eller kompetansenivå̊ som studenten skal oppnå̊

  • Praksisveileder har veilederkompetanse

  • Det stilles konkrete krav til utarbeidelse og oppfølging av samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og praksisplassene

  • Det stilles krav til at utdanningsinstitusjonene er oppdaterte på praksisfeltets utfordringer