I starten av 2019 kom Stoltenbergutvalget med en norsk offentlig utredning om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp Nye sjanser - bedre læring. Det er en internasjonal trend at kvinner tar høyere utdanning i større grad enn menn.

I de aller fleste OECD-land er det flere kvinner blant førstegangsstudentene enn menn, og andelen som fullfører høyere utdanning, er også større blant kvinner enn menn. Det er klare kjønnsforskjeller i hvilke studieretninger kvinner og menn velger. FO-Studentene mener at det er viktig at våre utdanninger gjenspeiler befolkningen. Siden sin oppstart har utdanningene hatt en stor overvekt av kvinner. Det er derfor viktig å fokusere på rekruttering av menn til våre utdanninger.

Eksempelvis tar rapporten Hva kjennetegner menn og deres inntreden i vernepleieryrket? opp tematikken om hvorfor menn velger å studere vernepleie. Det kommer fram at det gjerne er ufaglærte som ønsker å få mer teoretisk kompetanse, gå høyere opp i lønn eller få fast jobb. Det er svært få som kommer rett fra videregående, da man som siste års elev enten ikke vet hva vernepleie er, eller det blir sett på som en ikke mandig nok jobb.  

Ifølge rapporten Menn i omsorgsyrker utgjorde menn 15 prosent av de ansatte i ulike stillingskategorier innen helse-, pleie- og omsorgsyrkene i fem storbykommuner, mens andelen var 10 prosent på landsbasis. Dette kan tyde på at det ikke er gjort en god nok innsats i å informere menn i hva utdanning innen helse- og sosialfeltet innebærer, og hvilke muligheter disse yrkesveiene gir.  

NTNU arrangerte i januar 2019 guttedagene, hvor 150 menn fra videregående over hele landet kom for å høre om 11 ulike helse- og sosialfaglige utdanninger. Slike tiltak mener FO-Studentene bør gjennomføres på alle universiteter og høgskoler for å satse enda mer på flere menn i våre yrker. I løpet av 2 dager fikk mennene lov til å høre og se hva utdanningene drev med. Dette kan være med på å ta bort det stereotypiske inntrykket samfunnet virker å ha - at det er feminint og lite maskulint å jobbe i helse- og sosialsektoren. Tiden vil vise om dette vil ha en effekt på søkere til høsten. 

Eldrebølgen er allerede en samfunnsøkonomisk utfordring. Det er for få ansatte i de ulike helse- og sosialfaglige tjenestene. Rapporten fra Menn i helse argumenterer for at menn kan være med som en forsterkning da yrkene gjerne er kvinnedominert. Rapporten kaller mangelen på menn «en uutnyttet ressurs» som ligger og venter på å få lov til å bidra. Rapporten sier videre at bedre mangfold i arbeidsmiljø forsterker ressursene og gir et bedre arbeidsmiljø, mens det samtidig forsterker innovasjonsevnen på arbeidsplassen. En mer mangfoldig hverdag, med begge kjønn, vil forsterke til tilbudet som kan bli gitt til brukere. 

FO-Studentene krever at: 

  • Det må gjøres en politisk og institusjonell innsats for å rekruttere flere menn til høyere utdanning, spesielt til helse- og sosialutdanningene

  • Politikerne og institusjonene gjør en betydelig innsats for å redusere stigmaet rundt det å være mann i de helse- og sosialfaglige yrkene