Den teknologiske utviklingen har skapt flere jobber enn den har tatt. Nå står vi overfor en teknologisk revolusjon, der ikke bare manuelle yrker forsvinner. I år innvilget et dataprogram hos UDI for første gang opphold til en familie, og førerløse trailere blir satt i kommersiell drift i USA.

I dag står nesten 500 000 mennesker utenfor arbeidslivet. Med mer tilrettelegging, som kortere arbeidstid, ville mange arbeidsledige fått mulighet til å bidra i stedet for å være på trygd. Forsøk med sekstimersdagen viser både økt trivsel blant de ansatte og lavere sykefravær.   

Arbeidslivet er krevende for våre yrkesgrupper. En endring av dagens arbeidslivsmodell er viktig både for at flere skal klare å stå i jobben, og for at tjenestetilbudene ikke skal lide under overarbeidede ansatte.  Det er klart at underbemanning i tjenester som barnevernet, NAV og helsevesenet medfører en økt belastning på arbeidstakerne, noe som kan føre til at tjenestene ikke klarer å levere den kvaliteten som kreves av dem.     

Kampen for sekstimersdagen er også en kamp for likestilling og inkludering i arbeidslivet. Det er et kjent faktum at kvinner er overrepresentert i deltidsstatistikken. Det er også kjent at kvinner ofte tar et større ansvar i hjemmet. Å innføre en kortere arbeidsdag med full lønnskompensasjon vil bidra til å løse deltidsproblematikken. Gjennom å innføre kortere arbeidsdager, vil det skape muligheter for arbeidstakere i ufrivillig deltid å gå inn i heltidsstillinger. Dette vil ha stor betydning for å redusere lønnsgapet mellom kjønnene. 

I 1919 ble åttetimers arbeidsdag innført i Norge etter langvarig kamp fra norsk arbeiderbevegelse. Nå, nærmere hundre år senere, vil igjen en reduksjon av normalarbeidsdagen være løsningen på vår tids store utfordringer. Kortere arbeidsdag betyr mer tid til hvile og restitusjon, noe som fører til lavere sykefravær. Sekstimersdagen, som et resultat av økt bemanning på sikt, fører til en forbedring av tjenestetilbudet. Ved innføring av sekstimersdagen vil flere kunne jobbe i heltidsstillinger, og vi unngår ufrivillig deltid. FO-Studentene mener tiden er inne for å innføre en normalarbeidsdag på seks timer i Norge.