Tirsdag 5. februar 2019 behandlet Stortinget spørsmålet om å innføre en autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer på bakgrunn av et representasjonsforslag fra Sosialistisk Venstreparti.

Med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet de følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sikre innføring av en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer gjennom å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene, i forbindelse med Bufdirs utredningsarbeid om dette». Stortingsflertallet stemte nei over dette forslaget.

Spørsmålet om autorisasjon er igjen aktuelt i forbindelse med Bufdir sin utredning om autorisasjon i barnevernet. I første fase av utredningsarbeidet så Bufdir både på en generell profesjonsautorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer på tvers av sektorer, samt ulike typer autorisasjonsordninger for å jobbe i barnevernet. I sin rapport i høst ba de om en avklaring fra departementet om hva som skulle utredes videre. 

FO gir innspill til Bufdir sin videre utredning, men frykter de vil foreslå en feltspesifikk autorisasjon for barnevernet. Men barnevernspedagoger og sosionomer utdanner seg til å jobbe med utsatte mennesker i en rekke tjenester, med folks liv og helse som virkeområde. På Island og i Finland har de innført en slik autorisasjon og de ser at det fungerer.  

FO-Studentene støtter representantforslaget SV kom med og mener en autorisasjon er like viktig for barnevernspedagoger og sosionomer som for helsepersonell. Familievern, BUP, NAV, sykehus og andre velferds- og helsetjenester er sentrale arbeidsplasser for disse yrkesgruppene. Barn og voksne som benytter tjenestene har et stort behov for at barnevernspedagoger og sosionomer er skikket.

Vi mener at en sosialfaglig og profesjonsspesifikk autorisasjon kan være et virkemiddel for å sikre kvalitet i tjenestene til våre yrkesgrupper samt at autorisasjon kan fratas dersom man viser grov uskikkethet eller ikke er egnet til å utføre yrket. Dette gir en trygghet for dem som mottar hjelp. Vi mener at en autorisasjon vil stimulere til faglig identitet og sette fokus på kvalitet og utvikling i utøvelsen av våre yrker. Autorisasjon er også viktig for å synliggjøre kompetansen til barnevernspedagoger og sosionomer. 

 FO-Studentene krever: 

  • En sosialfaglig autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer 

  • Like virkemidler overfor barnevernspedagoger og sosionomer som ikke handler i samsvar med faglig forsvarlighet som overfor helsepersonell