FO-Studentene er positive til at arbeidet med 11 måneders studiestøtte er i gang. Vi mener dette er et steg i riktig retning på veien mot fullfinansiering av studietiden. Å være student er en heltidsbeskjeftigelse. De færreste har råd til å leve utelukkende på stipend og lån. Mange får hjelp fra sine foreldre, men enda flere har ikke dette godet og må jobbe ved siden av studiene. FO-Studentene mener denne systemiske feilen kan rettes opp med bedre stipendordninger. Dette vil også bidra til en bedre kvalitetssikring av utdanning for den enkelte, som får mer tid til å studere sine fag og dermed være bedre rustet til å møte arbeidslivet.

FO-Studentene er kritiske til en økning i studielånsrenta og at reisestipendordningen forsvinner.

Kampen om velferden – ta tjenestene tilbake!

Stadig flere offentlige tjenester har de siste årene blitt konkurranseutsatt og lagt ut på anbud. I tillegg deltar regjeringen i lukkede forhandlinger om handelsavtaler der hensikten er privatisering av tjenester. Økt konkurranseutsetting og bruk av private kommersielle aktører i velferdstjenestene legger press på lønns-, arbeidstids- og pensjonsvilkår. FO-Studentene mener derfor det er kritikkverdig at regjeringen fortsetter kursen med storstilt privatisering av institusjonsbarnevernet. Dette gjøres gjennom føringer på at aktivitetsvekst i statlig barnevern primært skal dekkes ved kjøp av private barnevernstiltak. FO-Studentene krever mer åpenhet rundt handelsavtaler som går på privatisering av tjenester.

FO-Studentene mener velferdstjenester først og fremst må ivaretas lokalt, nær bruker og pasient. Kommunene må derfor få overført tilstrekkelige ressurser til å drive gode tjenester innen barnevern, rus, psykisk helse og til personer med utviklingshemning. Regjeringens budsjett for kommunene inneholder ikke noen slik satsing. Tvert imot formidler mange kommuner at de får realinntektsnedgang i 2017. Blant annet øker regjeringens innslagspunkt for statlig toppfinansiering av tjenester til særlig ressurskrevende brukere. Dette fører til en økning i kommunenes utgifter med 330 millioner kroner.

Et verdig liv for alle

Mange innbyggere lever i uavklarte og sårbare livssituasjoner, og stadig flere lever i fattigdom og i en situasjon med sosial utstøting. Deltakelse på arbeidsmarkedet er grunnleggende for sosial utjevning og forebygging av fattigdom. Personer med særskilte behov må få nødvendig støtte og mulighet for arbeid, aktivitet og fritid. Personer som av ulike grunner ikke kan arbeide, må ha et inntektsnivå som sikrer forsvarlig levestandard. Blant annet ved å heve lønnssatsen for de som arbeider i varig tilrettelagte tiltak.

FO-Studentene mener universelle ytelser er det som i størst grad bidrar til å utjevne levekårsforskjeller. Vi mener løsningen ikke ligger i bruk av vilkår og sanksjoner for å få folk i arbeid. Å stå på utsiden med dårlig økonomi og liten mulighet til å delta på andre arenaer i livet gjør veien til arbeid enda lenger. FO-Studentene krever at regjeringen sørger for et inkluderende arbeidsliv for alle. Ansvaret for tilrettelegging av arbeidshverdagen skal ligge hos arbeidsgiver.