Flere midlertidige ansatte, lengre arbeidsdager og mer søndagsjobbing er den nedstemmende oppsummeringen. Endringene åpner for en svekket arbeidsmiljølov og mindre trygghet på jobben. En bred arbeidstakerside og tunge fagmiljøer har advart mot de endringene som nå er blitt innført. Ingenting ser ut til å ha gjort inntrykk på regjeringspartiene eller støttepartiene.

I sum fører disse endringene til sterkt svekkede vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven. Dessuten forskyves maktforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsgivernes favør. Ved å svekke fagbevegelsen mulighet til påvirkning sentralt, legges et større press på lokale tillitsvalgte.

FO-Studentene har ingen tro på at økt adgang til midlertidige ansettelser vil hjelpe ungdom, funksjonshemmed og andre utsatte grupper inn i arbeidslivet. Spesielt vil ungdom og kvinner være utsatt. 

Mange vil med en slik utvikling ha vansker med å etablere seg og få lån. Midlertidige ansettelser skaper liten forutsigbarhet. Vi står i fare for å få et A- og B- lag, og klasseskillene forsterkes mellom dem som har fast jobb og de som har midlertidige jobber. FO-Studentene slår fast at det blir ikke flere faste stillinger av flere midlertidige stillinger. Dette viser all erfaring fra våre naboland.

Sammen med resten av fagbevegelsen vil FO-Studentene arbeide for at skadevirkningen av en svekket arbeidsmiljølov blir minst mulig. Vi vil arbeide for at de endringene som nå er gjort, blir reservert av et nytt stortingsflertall i 2017. Inntil da har vi merket oss at flere kommunestyrer har vedtatt at de ikke ønsker å følge opp endringene, men vil forholde seg til dagens vernebestemmelser. FO-Studentene oppfordrer flere kommunestyrer til å gjøre dette.

Endringene som nå blir innført i arbeidsmiljøloven, viser at aldri tidligere har det vært mer nødvendig at våre medlemmer og tillitsvalgte står opp for trygghet – for menneskene vi er satt til å hjelpe og for de rammebetingelsene våre medlemmer jobber innenfor.  

Kampen for et anstendig arbeidsliv blir en lang kamp. FO-Studentene er rede til å stå opp i denne kampen. Sammen med en bred fagbevegelse, er vi klare til å ta kampen mot høyresidens angrep på arbeidstakernes rettigheter, lønn, pensjon og jobbtrygghet.