STIFTELSESÅRSMØTE SAK 5.10.20
Kontrollkomité – mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøtet vedtar mandat for kontrollkomite

Jamfør § 11.6.1 Kontrollkomite

«Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøte og skal i sitt arbeid følge de bestemmelser som er gitt i «Normalinstruks for forbundenes kontrollkomiteer» anbefalt av Sekretariatet i LO.  Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv som organisasjonstillitsvalgt i FO.» 

Komitéen bestemmer selv når og hvordan den skal arbeide ut fra instruks og de vedtak gitt av årsmøtet. Ingen andre organer eller personer kan pålegge komiteen begrensinger.

Fører protokoll fra sine møter som sendes avdelingen. 

Leder av komiteen velges på årsmøte, komiteen konstituerer seg selv og velger nestleder og sekretær.

Arbeidsoppgaver:

  • Føre tilsyn med avdelingens virksomhet og påse at den følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i avdelingens besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis. Det forutsettes at komiteen legger spesielt vekt på den økonomiske siden av avdelingens virksomhet
  • Gjennomgå protokollene fra de organ som forplikter avdelingen for å sikre at vedtak som fattes er i samsvar med vedtekter og fullmakter
  • Har ansvar for å påse at handlingsprogram og budsjett blir fulgt opp
  • Kan til enhver tid forlange seg forelagt avdelingens dokumenter og korrespondanse, og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komiteen mener er nødvendig for å utføre sine oppgaver
  • Avgi beretning til årsmøte om sitt arbeid Ved behov supplerer avdelingsstyret kontrollkomiteen i årsmøteperioden