Trygghet i arbeidslivet gir trygghet til brukerne

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Derfor står sosialarbeidere daglig opp for tryggheten til andre. FO mener at man må være trygg på jobb for å kunne gi trygghet videre til andre. 

Velferdsstaten er bygget opp over generasjoner. Med den vokste også profesjonene som skulle fylle den. Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere utgjør en viktig del av dagens velferdsstat. Deres kompetanse bidrar til gode velferdstjenester.  

Mange ansatte opplever høyt arbeidspress fordi de ikke er nok ansatte på jobb. Midlertidige stillinger og små stillingsbrøker fører til usikkerhet, både for de ansatte og brukere. Summen av dette fører til høy turnover og lite kontinuitet i tjenestene. 

Kompetanse handler om mer enn lengde på utdanningen. Det handler om erfaring over tid. Høy turnover gjør at de som trenger forutsigbarhet ikke får det. Selv ikke de dyktigste sosialarbeiderne kan kompensere for underbemanning og høy turnover. 

For FO blir særlig arbeidet mot vold og trusler, tillit, bemanning og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering viktig i stortingsvalget. Trygghet i arbeidslivet gir trygghet til brukerne. 

Styrket arbeid mot vold og trusler   

I Norge forventes det at man er trygg når man går på jobb om morgenen. Dessverre er det ikke slik for alle. Vold, trusler og trakassering er noen av de vanligste arbeidsmiljøutfordringene for ansatte i helse- og sosialtjenestene. 

Hender

En rapport fra 2019  viser at halvparten av FOs medlemmer blir utsatt for vold, trusler eller trakassering, hvert eneste år. I institusjonsbarnevernet er det snakk om tre av fire ansatte, uten at det blir gjort nok for å forebygge og følge opp dette. Det er uakseptabelt.  

Arbeidsgiver har plikt til å redusere belastningen knyttet til vold og trusler, Arbeidstilsynet viser at under halvparten av arbeidsgivere er klar over dette. I 2021 nedprioriterte Arbeidstilsynet selv arbeidet mot vold og trusler i helse- og sosialsektoren. 

LES OGSÅ: Barnevernsansatte utsettes for vold og trusler: Arbeidstilsynet prioriterer lofotfiske

Dette er ikke godt nok. FO krever at Arbeidstilsynet fortsetter arbeidet og at det bevilges midler til dette over statsbudsjettet. Arbeidstilsynet må kontrollere, følge opp og veilede arbeidsgivere om vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere. 

Nok tid og bemanning for å gi gode tjenester   

Barnevernet er til for å hjelpe barn som ikke får god nok omsorg i familien sin. For at barnevernet skal kunne gi hvert enkelt barn og familie den oppfølgingen de har behov for, må ansatte ha tid til å gjøre jobben. Dessverre har mange kontaktpersoner i barnevernet ansvaret for altfor mange barn samtidig.  

Statsministeren brukte nyttårstalen sin i 2018 på å be om flere solskinnshistorier fra barnevernet. Da svarte de ansatte med #HeiErna-kampanjen som krevde flere kollegaer. FO støttet kampenjen, uten nok ansatte blir det ikke mange solskinnshistorier.  

HeiErna

Selv om statsministeren ikke tok oppfordringen, er det fortsatt mulig. FO anbefaler en veiledende bemanningsnorm hvor hver kontaktperson ikke har ansvar for mer enn 9 - 15 barn. 

Lønns- og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering av fagfolk   

Trygghet i arbeidslivet gir trygghet til brukerne. Det betyr et arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og godt partssamarbeid. Det er også en forutsetning for at lønningene er rettferdig. Når helse- og sosialtjenestene er konkurransedyktige på lønn- og arbeidsvilkår rekrutterer de nok og rett kompetanse. 

Dessverre synker organisasjonsgraden i Norge. Arbeidsgivere sier opp tariffavtaler eller hopper til avtaler som er gunstigere for dem. Private omsorgsbedrifter henger etter lønnsmessig og lønnsgapet mellom kvinner og menn forblir altfor høyt. Fagforeningsfradraget må dobles for å styrke det organiserte arbeidslivet. 

Den styrkede Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) trådte i kraft i 2020. Den sier at arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig mot lønnsforskjeller i egen virksomhet. Dessverre er det mange som ikke kjenner til plikten. FO mener det er et politisk ansvar å sørge for at arbeidsgiverne bruker ARP. 

LES OGSÅ: Helhetlig sosialpolitikk løser sosiale problemer