FO støtter forslaget om utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til også å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem. Samtidig er FO bekymret over at det sosialfaglige perspektivet blir usynliggjort innenfor en stadig sterke medisinsk forståelsesramme. Dessuten ser man en tydelig dreining mot at autorisert helsepersonell foretrekkes, og at den sosialfaglige kompetansen dermed blir svekket i tjenestene.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF, 541KB)