Senterpartiet vil prisjustere barnetrygden og beholde denne støtten til barnefamiliene som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning. I vårt alternative statsbudsjett foreslo vi å bl.a. gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygden med 3840 kroner.