Ja. Vi i Senterpartiet vil ha en helhetlig gjennomgang av Nav. Det har blitt for stor avstand mellom hva som var formålet med NAV-reformen og dagens praksis. Tre viktige grep som må gjøres så snart som mulig er:

  • Sikre at Nav kontorene har minst samme åpningstid som rådhuset i kommunen. 
  • Sikre en bemanning med fagfolk som kan gi folk hjelp iht formål og krav
  • Gi de lokale Nav kontor ansvar og myndighet til å ta avgjørelser i alle midlertidige ytelser og oppfølging av arbeidsrettede tiltak

Førstelinja i NAV må styrkes. Brukerne må få møte kvalifiserte fagfolk som har beslutningsmyndighet. Konsekvensen av denne styrkingen av de lokale Nav kontorene er at fagfolk må overføres fra forvaltningsenheter til Navs førstelinje. Samt at førstelinjen må styrkes med erfarne folk som gis lønn- og karriere muligheter i tråd med dette meget krevende ansvaret. Senterpartiet foreslo i budsjettet for 2021 å omprioritere 300 millioner kroner for å styrke førstelinjen i Nav.