FOs utgangspunkt er at det er det offentlige som skal drive velferdstjenestene i samfunnet vårt. Vi mener det vil gi de beste tjenestene for brukerne, og det vil skape gode arbeidsforhold for alle ansatte i sektoren. Det må derfor være en langsiktig politisk målsetting å ta helse- og sosialtjenester som i dag er privatisert tilbake i offentlig regi. Dette vil styrke velferdssamfunnet, utvikle tjenestene og redusere kostnadene.

Ikke mot ansatte i private tiltak

FO har mange medlemmer innenfor privat sektor, både i ideelle organisasjoner og kommersielle foretak. Vår overordnede målsetning om å ta tjenestene tilbake forhindrer ikke at FO må trappe opp innsatsen for å sikre gode lønns- og arbeidsforhold, gode samarbeidsforhold og gode tjenester også i det private foretak. Tvert imot ønsker FO et sterkere fokus på dette arbeidet. Det er en målsetning at alle ansatte har likeverdige lønns- og pensjonsforhold, uavhengig av om de jobber i privat eller offentlig sektor.

Ikke som andre tjenester

Velferdstjeneste kan ikke ses på som en hvilken som helt annen tjeneste i samfunnet. Velferdstjenestene er komplekse, krever betydelig innslag av skjønn og kompetanse og må tilpasses individuelt. Dette er tjenester som dekker grunnleggende individuelle behov, ofte for sårbare brukere. Tjenestene kan i en del tilfeller også innebære offentlig myndighetsutøvelse, det vil si tvangsbruk. Markedsmekanismer og profittjag er ekstremt dårlig egnet når det handler om slike tjenester.

Prosjekt privatisering

Prosjekt privatisering er en viktig satsning for FO i perioden 2015 – 2019.

Prosjekt privatisering har som mål å engasjere FO-medlemmer både lokalt og sentralt, på alle nivåer av organisasjonen. FOs medlemmer møter utfordringene innen velferdstjenestene hver dag, og de vet bedre enn noen hva som skal til for å gjøre en god jobb for brukerne. Dette er en fantastisk base av erfaring og kompetanse vi ønsker å benytte oss av i prosjektet.

Se ressursene fra prosjektet