Glade mennesker

En solidarisk velferdsstat er en viktig forutsetning for å oppnå og opprettholde et samfunn som er godt for alle, og som forhindrer ulikhet. FOs profesjoner er vokst fram parallelt med, og utgjør en betydelig del av, den norske velferdsstaten. Derfor engasjerer FO seg i hvordan den utvikles.

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere står opp for tryggheten til dem som trenger mest oppfølging og bistand. Det er politikk som avgjør hvordan deres arbeidshverdag ser ut. Det er politikk som bestemmer hvilke tjenester brukerne får og kvaliteten på den. Det er dette som er sosialpolitikk. 

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. 
 

Helhetlig sosialpolitikk 

Sosiale problemer er sammensatte. Derfor må de møtes med helhetlige løsninger. I dagens samfunn har sosialpolitikken blitt fragmentert og tilnærmet utradert av andre politikkområder.  

Lek

Rusrehabilitering handler om noe mer enn et institusjonsopphold. Vi må også kunne tilby ettervern med arbeidstrening, en trygg bolig og psykososial oppfølging for å hindre tilbakefall. Barn som får hjelp av barnevernet, trenger ofte hjelp lenge før barnevernet får bekymringsmelding og bistand lenge etter de blir voksne. Som arbeidsledig trenger man at ansatte på Nav har kompetanse og tid til å gi deg den bistanden du trenger for å komme ut i arbeidslivet, og bistår deg. Selv om man ikke passer innenfor et standardisert skjema. 

Sosialpolitikken må igjen ses på som et samlet politikkområde. Slik sikrer vi helhetlige tjenester. 

Derfor krever FO: 

  • Bedre dialog og flere kontaktflater mellom tjenester som gir oppfølging  
  • Satsning på forebygging og tidlig innsats  
  • Styrking av arbeidet mot fattigdom, trangboddhet og andre sosiale samfunnsproblem  

LES MER: Helhetlig sosialpolitikk løser sosiale utfordringer

Rett kompetanse 

Barnevernet søker etter mer kompetanse. I Nav utgjør sosionomene en stadig mindre yrkesgruppe. For å få til en helhetlig sosialpolitikk trenger vi flere ansatte med sosialfaglig kompetanse i velferdstjenestene. 

Rett kompetanse

Den kompetansen har barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. I skolen går de gjerne under betegnelsen miljøterapeuter. Det er stor variasjon i hvorvidt skoler prioriterer miljøterapeuter ettersom at dette ikke er en lovpålagt oppgave. Dette vil FO gjøre noe med. 

I kommunale tjenester til utviklingshemmede er kun én av ti ansatte utdannede vernepleiere. Til tross for at utdanningen ble opprettet for å bistå denne brukergruppen. For å sikre riktig og nok fagfolk må Norge utdanne flere vernepleiere.  

FO mener autorisasjon er et viktig virkemiddel for å sikre kvaliteten i tjenester der barnevernspedagoger og sosionomer jobber. En autorisasjon vil bidra til å ivareta sikkerheten til klienter, brukere og pasienter fordi det sikrer at de ansatte er egnet.  

Derfor krever FO: 

  • Flere ansatte med sosialfaglig kompetanse i kommunalt forebyggende arbeid, i barnehage, skole, videregående skole og nærmiljøarbeid.    
  • Økt andelen vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming.  
  • En autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagoger  

LES MER: Rett kompetanse sikrer kvalitet i tjenestene


Trygghet i arbeidslivet 

Vi ønsker et samfunn basert på tillitt og hvor ansattes kompetanse gir grunnlaget for gode velferdstjenester og ytelser. Da trenger vi arbeidsvilkår som sikrer rekruttering og at ansatte har nok tid til å gjøre gode sosialfaglige vurderinger. 

Trygghet i arbeidslivet

Vold og trusler mot offentlig ansatte er en skamplett på det norske arbeidslivet. Om lag halvparten av yrkesgruppene FO organiserer blir utsatt for vold eller trusler årlig. Samtidig opplever mange av medlemmene våre at de står alene på jobb. Det medfører økt risiko for den ansatte, men også mindre tid til å følge opp den enkelte. 

Alle som trenger omsorg, bistand eller hjelp fortjener å bli møtt av sosialarbeidere med tid og ressurser til å hjelpe. Trygghet i arbeidslivet skaper trygghet for de som trenger tjenestene 

Derfor krever FO: 

  • Styrket arbeid mot vold og trusler  
  • Nok tid og bemanning for å gi gode tjenester  
  • Lønns- og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering av fagfolk  

LES MER: Trygge arbeidsvilkår gir trygghet til andre