statsbudsjett 2022

Departementene vi har sendt til er Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det ble også sendt krav til Finansdepartementet med kopi av krav til øvrige departement. 

Alle kravene vektlegger at FO ønsker et sosialt rettferdig samfunn som er bygget på likeverd. En solidarisk velferdsstat er en viktig forutsetning for å oppnå og opprettholde et samfunn som er godt for alle, og som forhindrer ulikhet. FOs profesjoner er vokst fram parallelt med, og utgjør en betydelig del av, den norske velferdsstaten. 

I dagens samfunn har sosialpolitikken blitt fragmentert og tilnærmet utradert av andre politikkområder. FO mener man må løse sosiale utfordringer med helhetlige løsninger. Vi ønsker et samfunn basert på tillitt og hvor ansattes kompetanse gir grunnlaget for gode velferdstjenester og ytelser. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det bygges hver dag av menneskene i det. 

FOs krav til statsbudsjett 2022 var tilpasset det enkelte departements ansvarsområde, og du kan lese dem her: